301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
30 Ekim 2018 - Salı 17:58
 
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ALPARSLAN TÜRKEŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ALPARSLAN TÜRKEŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
RESMİ İLAN Haberi
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR  HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ALPARSLAN TÜRKEŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-ALPARSLAN TÜRKEŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 

 

Alparslan Türkeş Huzurevi Müdürlüğünün 2019 Yılı 12 aylık kendi mutfağında pişirmeli malzemeli mamül yemek hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık hale usulü ile hale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 İhale Kayıt Numarası : 2018/537491

1-İdarenin

a) Adres : Erdoğan Akdağ Mahallesi Polis Lojmanları 1.Cadde No:19 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT b) Telefon ve faks numarası : 3542178913 - 3542178915

c) Elektronik Posta Adres : Yozgat.athuzurev@ale.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adres : https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

  1. Niteliği, türü ve miktarı : ALPARSLAN TÜRKEŞ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI 12 AYLIK KENDİ MUTFAĞINDA PİŞİRMELİ 124870 ÖĞÜN MAMÜL YEMEK HİZMET ALIMI 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan hale dokümanı içinde bulunan dar şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : YOZGAT ALPARSLAN TÜRKEŞ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarh 31.12.2019

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ERDOĞAN AKDAĞ MAH POLİS LOJMANLARI YANI NO 10 YOZGAT

b) Tarih ve saat : 21.11.2018 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

 Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküler;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeler veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından ş deneyimin göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına at olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mal müşavir ya da serbest muhasebeci mal müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mal yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Meslek ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimin gösteren belgeler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemler tamamlanan ve teklif edilen bedelin 30 oranından az olmamak üzere, hale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimin gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 4.4. Bu halede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu İhalede Benzer iş olarak Kamuda veya Özel sektörde  Yemek Pişerme dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü yozgat adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların hale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeler zorunludur.

8. Teklifler, hale tarih ve saatine kadar YOZGAT ALPARSLAN TÜRKEŞ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 9. İstekliler tekliflerin, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine hale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu halede, işin tamamı için teklif verilecektir .

 10. İstekliler teklif ettikler bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekler tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, hale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 12. Konsorsiyum olarak haleye teklif verilemez.

 13.Diğer hususlar: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: YEMEK, HİZMETİ, ALINACAKTIR, , HUZUREVİ, MÜDÜRLÜĞÜ-ALPARSLAN, TÜRKEŞ, AİLE,, ÇALIŞMA, VE, SOSYAL, HİZMETLER, BAKANLIĞI, BAKAN, YARDIMCILIKLARI, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort