301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
27 Ekim 2019 - Pazar 16:05
 
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ
RESMİ İLAN Haberi
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR  ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

6 Ay Süreli 11 Kişi Genel Hizmet Personeli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/534861

1-İdarenin

a) Adı : ET VE SÜT KURUNU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Mehmet Hulusi Efendi Mah. Şehit Serdar Tayyar

DURUDUYGU Cad. No:61 66100 YOZGAT

Merkez/YOZGAT

c) Telefon ve faks numarası : 3542176001 - 3542176021

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https:/ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 6 Ay Süreli 11 Kişi Genel Hizmet Personeli

b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kişi Taşıma, Soğuk Depo, Yükleme-Boşaltma Asgari

Ücretin 9035 Fazlası İle 7 Kişi Temizlik, Hijyen,

 Yemekhane, Bahçe, Şarküteri, Mağaza vb. işler için 30

Olmak üzere 6 Ay Süreli Toplam 11 Personel Çalıştırma

İşidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Et ve Süt Kurumu Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü

(Mehmet Hulusi Efendi Mh. Şehit Serdar Tayyar DURUDUYGU Cad. No:61 Merkez/YOZGAT

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 30.06.2020

d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.11.2019 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü Toplantı Salonu

(e-tekliflerin açılacağı adres)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirkülerine ilişkin bilgiler,

 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde personel çalıştırmaya dayalı olarak ihale edilen işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. Ihale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin “3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.           (İ-45)

 

 

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: TEMİZLİK, HİZMETİ, ALINACAKTIR, , ET, VE, SÜT, KURUMU, GENEL, MÜDÜRLÜĞÜ, YOZGAT, ET, KOMBİNASI, MÜDÜRLÜĞÜ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort