301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
18 Kasım 2016 - Cuma 08:30
 
T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 16/11/2016 İHALE İLANI
RESMİ İLAN Haberi
T.C.  ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI  16/11/2016  İHALE İLANI

T.C.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

16/11/2016

İHALE İLANI

İhaleyi gerçekleştirecek olan idarenin:

a) Adı                    : T.C. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

b) Adresi               : Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi Kümeevler, No: 1, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ

c) Telefon No       : 0352 352 67 26

d) Faks No            : 0352 352 67 33

İhale konusu işin;

a) Niteliği ve Süresi   : “10 kişilik Temizlik, Santral, Danışma (Büro Hizmetleri), Bilgi İşlem ve Bahçıvanlık Hizmetlerinin Tedariğine Yönelik Hizmet Alımı” 12 ay süreli (01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası)

b) Türü                        : Hizmet Alımı

c) Yapılacağı yer        : Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sümer Yerleşkesi Hizmet Binası, Kocasinan\ KAYSERİ

d) İhale Usulü             : Açık İhale

Satın alma konusu iş için ihaleye katılma şartları ve istenen belgeler:

1. Katılma Şartları

1.1. Son 1 yıl içerisinde kamu ihalelerine katılmaktan men edilmiş olmamak

1.2. Herhangi bir Kalkınma Ajansı tarafından ihale yasaklısı olarak ilan edilmiş olmamak

1.3. Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma İhale Usul ve Esaslarının 41. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak

1.4. İdari ve Teknik Şartnamede talep edilen yeterliliklere ve istenen şartlara sahip olmak,

1.5. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

1.6. İhaleye iş ortaklığı ve konsorsiyumlar katılamaz.

1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

2. İstenen Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

2.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

2.2. Son 1 ay içinde alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

2.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri

2.4. İdari Şartname ekinde şekli ve içeriği belirlenen teklif mektubu

2.5. Teklif tutarının en az % 3’ü kadar geçici teminat (Teminat olarak kabul edilecek değerler idare şartnamede belirtilmektedir) Nakdi teminatların, Ajansın, T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılması gerekmektedir

2.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

2.7. İhale dosyasının bedelinin ödendiğine dair belge banka dekontu

2.8. Banka Referans mektubu

2.9. İhale günündeki aya ait alınmış olan vergi borcu yoktur belgesi ve SGK borcu yoktur belgesi

2.10. İsteklinin teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere, ihale konusu işe iş deneyimini gösteren iş bitirme belgesi,

2.11. İhale günündeki aya ait kayıtlı olduğu odadan alınmış İhalelere Katılmasında Sakınca Yoktur Belgesi

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

3. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

4. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

İhale belgelerinin görülebileceği yer:

Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi Kümeevler, No: 1, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ

İhale dosyası satış bedeli:

İhale dosyası satış bedeli 100,00-TL olup ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dosya bedeli T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi TR44 0001 2009 4890 0006 0000 06 TL hesabına yatırılmış olup teklif dosyasında işlem dekontunun ibrazı zorunludur.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 05/12/2016 Pazartesi günü saat 14:00

Kargo ve postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Teklifler, 05/12/2016 Pazartesi günü saat 14:00’de, Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi Kümeevler, No: 1, P.K: 38080 Kocasinan / KAYSERİ adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle istekliler Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kaynak: Editör: Mehmet Erol
Etiketler: T.C., , ORTA, ANADOLU, KALKINMA, AJANSI, , 16/11/2016, , İHALE, İLANI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort