301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
11 Haziran 2019 - Salı 16:13
 
KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
27
- Haberi
KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR  İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

KÖMÜR SATIN ALINACAKTIR

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(YOZGAT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

 

2019-2020 yılı ısınma amaçlı kömür (tip-1) alımı işi alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: ihale kayıt numarası:2019/2436131-idarenin,a: adresi:il jandarma komutanlığı merkez/yozgat 66100 yozgat merkez/yozgatb) telefon ve faks numarası:3542121042 - 3542176199c) elektronikpostaadresi:muhammedarikan@jandarma.gov.trç) ihaledokümanınıngörülebileceğiinternetadresi(varsa):https://ekap.kik.gov.tr/ekap/2-ihale konusu malın: a) niteliği, türü ve miktarı:860.000 kg.(725.000 kg ceviz tip, 135.000 kg fındık tipi) kömür alımı yapılacaktır. tip-1 (alt ısıl değeri en az 6.200 (altıbin iki yüz) kcal/kg)ayrıntılı bilgiye ekap’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) teslim yerleri:ihtiyaç ve mesafe çizelgesinde belirtilen birliklere belirtilen miktarlar kadar teslim edilecektir.c) teslim tarihi:taahhüt konusu ısınma amaçlı kömür, sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren ihtiyaç ve mesafe çizelgesinde belirtilen birliklere karşılarında yazılı miktarlarda 45 (kırkbeş) takvim gün içerisinde defaten veya birden fazla sefer, parti şeklinde teslim edilecektir. 3- ihalenin: a) yapılacağı yer:yozgat il jandarma komutanlığı ihale komisyon başkanlığı fatih mahallesı polis okulu altı 66100 merkez / yozgatb) tarihi ve saati:04.07.2019 - 10:004. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:1-) ithalatçıların ithalatçı kayıt belgesinin,üreticilerin uygunluk izin belgesinin,dağıtıcıların dağıtıcı kayıt belgesinin (herhangi bir ilden alınmış),satıcıların ise katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin (herhangi bir ilden alınmış),aslı/aslının idarece onaylı veya noterce onaylı suretini ihale aşamasında ihale komisyonuna vermesi zorunludur. 2-) 1. maddede belirtilen belgelerden herhangi birini teklifi ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.3-) ayrıca çevre ve şehircilik bakanlığının ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde belirtilen satış izin belgesi ile ithal kömür için uygunluk belgesi veya yerli kömür içinuygunlukizinbelgesimuayeneaşamasındamuayenekomisyonunateslimedecektir.4.1.2. teklifvermeyeyetkiliolduğunugösterenimzabeyannamesiveyaimzasirküleri; 4.1.2.1. gerçek kişi olması halinde, noter tasdikliimzabeyannamesi, 4.1.2.2. tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğinnotertasdikliimzasirküleri4.1.3. şekliveiçeriğiidarişartnamedebelirlenenteklifmektubu. 4.1.4. şekliveiçeriğiidarişartnamedebelirlenengeçiciteminat. 4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. ihaleyesadeceyerliisteklilerkatılabilecektir. 7. ihaledokümanınıngörülmesi: 7.1. ihaledokümanı,idareninadresindegörülebilir. 7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını ekap üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. teklifler, ihale tarih ve saatine kadar yozgat il jandarma komutanlığı ihale komisyon başkanlığı fatih mahallesı polis okulu altı 66100 merkez / yozgat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. istekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. verilenteklifleringeçerliliksüresi,ihaletarihindenitibaren 180(yüzseksen) takvimgünüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kaynak: Editör:
Etiketler: KÖMÜR, SATIN, ALINACAKTIR, , İL, JANDARMA, KOMUTANLIĞI(YOZGAT), İÇİŞLERİ, BAKANLIĞI, JANDARMA, GENEL, KOMUTANLIĞI,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort