Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
04 Kasım 2019 - Pazartesi 17:38
 
İLAN BOZOK JEOTERMAL VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNDEN 2020 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ BOZOK JEOTERMAL VE YATIRIM A.Ş.
RESMİ İLAN Haberi
               İLAN              BOZOK JEOTERMAL VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNDEN  2020 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ BOZOK JEOTERMAL VE YATIRIM A.Ş.

                                                                              İLAN

 

                       BOZOK JEOTERMAL VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNDEN

 

2020 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

BOZOK JEOTERMAL VE YATIRIM A.Ş.

2020 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/549483

1-İdarenin

a) Adresi

:

A. Nohutlu Mah. Sakarya Cad. 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542121048 - 3542121257

c) Elektronik Posta Adresi

:

bozjet@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1704 saat İş Güvenliği Uzmanı, 648 saat İşyeri Hekimi, 648 saat Yardımcı Sağlık Personeli, 213 kişi periyodik muayene ve ölçümler. Çalışanlar haftalık çalışma süresinin tamamını İdare için kullanmayacaktır.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Yozgat İl Özel İdaresi 1 ve 2 nolu hizmet binaları, Çalatlı Asfalt Plenti, Spor Vadisi ve İlçe Özel İdareler ile Yozgat Valiliği, Vali Konağı, Yozgat Müftülüğü, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, Yozgat OSB, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, Yozgat İl Özel İdaresi faaliyet ve sorumluluk alanları.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

: Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT

b) Tarihi ve saati

:

14.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye teklif verecek isteklilerce; İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış “Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi”ni teklif kapsamında sunulacaktır.

-İhaleye teklif verecek istekliler: Ortak Sağlık Ve Güvenlik Biriminin kurulduğu ilin, Yozgat iline sınırı olmaması halinde (Amasya, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Tokat illerinde kurulan OSGB’ler hariç) İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 12'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Yozgat İlinde şube açtığına dair Bakanlıkça onaylı yetki belgesini teklifleri kapsamında sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre tek şözleşmeyle taahhüt kapsamında geçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , İLAN, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , BOZOK, JEOTERMAL, VE, YATIRIM, ANONİM, ŞİRKETİNDEN, , , , 2020, YILI, İŞ, SAĞLIĞI, VE, GÜVENLİĞİ, HİZMET, ALIMI, İŞİ, , BOZOK, JEOTERMAL,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort