Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
07 Ekim 2019 - Pazartesi 17:28
 
8 KISIM CERRAHİ EL ALETİ ALIMI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
RESMİ İLAN Haberi
8 KISIM CERRAHİ EL ALETİ ALIMI  ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

8 KISIM CERRAHİ EL ALETİ ALIMI

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

8 KISIM CERRAHİ EL ALETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/493711

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3542177133 - 3542123739

c) Elektronik Posta Adresi

:

hamdi.sahin@bozok.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

8 KISIM CERRAHİ EL ALETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yozgat Bozok Üni. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

:

Teslimat tek partide yapılacaktır ve işe başlama tarihinden (sözleşme imzalanma tarihi) itibaren 40 (kırk) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yozgat Bozok Üni. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7 . Km Yozgat

b) Tarihi ve saati

:

01.11.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.

b- Aday veya  isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarfından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.

c- Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarfından aday veya istekli adına düzenlenen  İmalat Yeterlik Belgesi.

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-İstekliler; 09.11.2018 tarih ve 840 sayılı yazı ile yayınlanan 2018/26 sayılı genelgenin  2.2. sayılı maddesi gereği " Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği " kapsamına giren ürünler için "satış merkezi yetki belgesi" sunacaklardır. 

2-  İstekliler (tedarikçi ya da bayii) ise TİTUBB /ÜTS  sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait ) ihale dosyasında sunacaktır.
a- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB/ÜTS Barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.
b- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz, sarf vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydı verilmelidir.

3-Cerrahi Aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanılan çeliğin uluslararası  DIN58298/2010  normlarında belirtilen HRC Rockwell standartlarına göre sertlik  derecesi , üretici fabrika tarafından  düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan  beyanı ile belgelenecek ve  bu belge teklif dosyası içerisinde verilecektir. İsteklilerin bu beyanları uluslararası normlarlarla  karşılaştırılacak uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır .

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

A-Set numuneleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. (Orijinal ambalajlarında açılmamış olarak numunelerini ( marka, miktar v.b. belirterek ) son teklif verme saatine kadar ihale komisyonuna numune teslim tutanağı ile teslim edeceklerdir. Numune teslim tutanağında  ürünlere ait UBB numaraları belirtilecektir.Orijinal ambalajında verilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.) 

1.Fess Seti : 2,4,9,12,17,18,22

2.Laringoskopi seti : 1,2,5,8,11,12,15,18,22,24

3.Rinoplasti seti : 1,2,5,6,7,10,13,23,27,31,43,45,50

4.Septoplasit seti : 1,5,6,8,10,11,21,26

5.Timpanoplasti seti : 1,4,8,10,12,13,16,22,27,26,41,47,48,49,50

6.Yardımcı el aletleri seti : 2,4,10,13,20

7. Adenotonsillektomiseti : 2,3,5,17,22,24,31,34,35 

B- İdare tarafından gerek görüldüğünde teklif değerlendirme aşamasına set içerisinden herhangi bir ürünü numune olarak talep edebilecektir.

C-Teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek amacı ile teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği "teknik şartnameye cevabı yazı" düzenlenerek ihale dosyası içinde sunacaklardır.

D-Teklif edilen her kalem ürün için tanıtıcı katalog  teknik dokümanlar ihale dosyası içinde sunulacaklardır. Teknik şartnamede belirtilen özellikler kataloglarda madde madde gösterilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Özel veya Kamu hastanelerine yapılan cerrahi el aletleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında  15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Bozok Üni. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7 . Km Yozgat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Burada belirtilmeyen hususlar hakkında teknik şartname hükümleri geçerlidir.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: 8, KISIM, CERRAHİ, EL, ALETİ, ALIMI, , ARAŞTIRMA, VE, UYGULAMA, HASTANESİ, YÜKSEKÖĞRETİM, KURUMLARI, YOZGAT, BOZOK, ÜNİVERSİTESİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı escort istanbul istanbul escort porno izle sex hikaye porno indir türk porno escort